German Scrapbook Page South African Scrapbooking Dutch Flag, Netherlands Scrapbooking France Flag, French Scrapbooking

ScrapbookScrapbook.com Print Your Own Free Scrapbook & Cardmaking Supplies South Africa flag Fotoplakboekwerk South Africa Flag

Home -- Layouts -- All Our Sets -- Greeting Cards -- Exporting Graphics
Tuis --  Uitlegte -- Al ons stelle -- Groetekaartjies -- Uitvoer van grafika

www.ScrapbookScrapbook.com offers free printable scrapbooking supplies to everyone that enjoys this popular hobby. The best part about it for our friends is that it’s all free! Every thing…absolutely free for your personal use! Please read the Terms of Usage at the bottom of this page.

www.ScrapbookScrapbook.com bied aan almal wat hierdie gewilde stokperdjie geniet gratis fotoplakboekvoorrade wat uitgedruk kan word. Die beste deel daarvan is dat dit alles gratis is! Alles .... absoluut gratis vir jou persoonlike gebruik! Lees asseblief die Gebruiksvoorwaardes onderaan hierdie bladsy.

How Our Site Works
Hoe Ons Webtuiste Werkwww.ScrapbookScrapbook.com's printable craft pages are usually sets of between 10 and 25 pages. Each web page for a set shows small 'thumbnail sized' illustrations of the pages in a set. You may download the entire set to your computer; then, you can print any of the pages you want. At the top of the web page for any set is often a link to some examples of scrapbook layouts, greeting cards, or cut and assembled crafts projects. The download link is usually directly under the illustration of the pages in that set.

www.ScrapbookScrapbook.com se handwerkbladsye wat uitgedruk kan word, bestaan gewoonlik uit stelle van tussen 10 en 25 bladsye. Elke webbladsy vir 'n stel het klein illustrasies van die bladsye in 'n stel. Jy mag die hele stel op jou rekenaar aflaai en dan kan jy enige van die bladsye uitdruk. Boaan die webbladsy vir elke stel is daar dikwels 'n skakel na voorbeelde van die uitleg van fotoplakboekbladsye, groetekaartjies of handwerkprojekte wat uitgeknip en aanmekaargesit is. Die skakel is gewoonlik direk onder die illustrasie van die bladsye in daardie stel.

Our site provides printable downloads. We do not mail out printed papers.

Ons webtuiste verskaf materiaal wat afgelaai en uitgedruk kan word. Ons stuur nie gedrukte papier per pos nie.How to Download a Set of Printable Craft Pages

Hoe om 'n Stel Handwerkbladsye af te laai om 'n Uitdruk te maakAll of our craft pages are in computer format called, PDF. You will need to have the Adobe ReaderTM to download our materials. If your computer does not already have a PDF Reader installed Click Here.

Al ons handwerkbladsye is in rekenaarformaat genaamd PDF. Jy sal die Adobe ReaderTM nodig hê om ons materiaal af te laai. As daar nie reeds 'n PDF Reader op jou rekenaar geïnstalleer is nie, Kliek Hier.


For Internet Explorer users, we recommend you create a folder on your desktop called "Scrapbook Sets" and save all your sets in that folder. To do this, right click anywhere on your desktop screen and select "New," the menu will open up and select "Folder". Right click on the new folder and select "Rename", now type in "Scrapbook Sets."

Ons beveel aan dat mense wat Internet Explorer gebruik 'n lêer moet skep en dit "Fotoplakboekstelle" noem. Bêre dan al jou stelle in daardie lêer. Om dit te doen, kliek regs enige plek op jou "desktop"-skerm en kies "New". Die opsielys sal oopmaak. Kies dan "Folder". Kliek regs op die nuwe lêer en kies "Rename". Tik nou "Fotoplakboekstelle"

When you find a set of pages you want to download, simply click on the Download link for a set. If you prefer to actually save the set to your computer then print them later, right click on the Download link, select "Save Target As" or "Save Link As" to save the file to the "Scrapbook Sets." folder you just created.

As jy 'n stel bladsye kry wat jy wil aflaai, kliek bloot op die skakel om 'n stel af te laai. As jy verkies om die stel op jou rekenaar te bêre om dit later uit te druk, kliek regs op die skakel, kies "Save Target As" of "Save Link As" om die lêer in die "Fotoplakboekstelle"-gids wat jy so pas geskep het, te stoor.

Firefox users don't have to worry about where they are saving to; Firefox automatically saves to a designated folder.

Mense wat Firefox gebruik, hoef nie bekommerd te wees oor waar hulle die stelle stoor nie. Firefox stoor in 'n vooraf bepaalde gids.

Craft sets now available in International A4 sizes.

Handwerkstelle nou beskikbaar in Internasionale A4-groottes.

Originally our sets were available only in US Letter format: 8.5 inches x 11 inches (215.9 mm x 279.4 mm), however, we now have started making our new sets in both US Letter and International A4 sizes. This will enable our European customers to, more easily print our pages.

Ons stelle was aanvanklik net in die VS Briefformaat beskikbaar: 8.5 duim x 11 duim (215.9 mm x 279.4 mm). Ons het egter nou begin om ons nuwe stelle in VS Brief-grootte sowel as in Internasionale A4-groottes beskikbaar te stel. Dit sal ons Europese kliënte in staat stel om ons bladsye makliker te druk.

Additionally, we intend to begin to offer both a low resolution and a high resolution version of some of our printable sets for those who want a larger file size. We strive to keep our files sizes small because, worldwide, many people still have slow Internet connections.

Hierbenewens beoog ons om te begin om 'n lae- sowel as hoëresolusieweergawe van party van ons stelle beskikbaar te stel vir diegene wat 'n groter lêergrootte wil druk. Ons streef daarna om ons lêersgroottes klein te hou omdat daar oral in die wêreld mense is wat nog stadige Internet-koppelings het.Items for Children’s Activities
Artikels vir KinderaktiwiteiteKids love scrapbooking and now we have a selection of items that kids will enjoy creating and displaying. We now have free printable crafts like the Christmas Nativity, placemats & napkin rings, pop-up greeting cards, small gift boxes, gift tags and name tags that moms, teachers, and church groups will find to be great for children's activities.

Kinders hou van fotoplakboekwerk en ons het nou 'n verskeidenheid artikels wat kinders sal geniet om te gebruik. Ons het handwerk wat gratis gedruk kan word, byvoorbeeld die Kerstoneel, plekmatjies en servetringe, opwipkaartjies, klein geskenkboksies, etikette en naamplaatjies wat ma's, onderwysers en kerkgroepe nuttig sal vind vir kinderaktiwiteite.


Want us to notify you when we add new products?
Moet ons jou in kennis stel wanneer ons nuwe produkte byvoeg?If you’d like to receive emails notifying you of new items and other scrapbooking information, just click on the subscribe link below and give us your email.

As jy graag e-posboodskappe wil ontvang om jou in kennis te stel van nuwe artikels of ander inligting oor fotoplakboekwerk, kliek net op die skakel hieronder om in te teken en stuur vir ons jou e-posadres.

Subscribe – Unsubscribe – Edit Preferences

(Teken in Beëindig intekening Verander Voorkeure)

Note: If you choose the "Edit Preferences" link you will need to enter the email address you subscribed to our list with and you will get an email with a specialized link just for accessing your preferences. Save this email. Also, be sure to check your junk mail folder and mark our newsletter as 'not spam'. We promise that we will not share or sell your email address to anyone else.

Let wel: As jy die "Verander Voorkeure"-skakel kies, sal jy die e-posadres waarmee jy vir ons lys ingeskryf het moet insleutel en jy sal 'n e-posboodskap ontvang met 'n gespesialiseerde skakel waarmee jy toegang kan kry tot jou voorkeure. Bêre hierdie e-posboodskap. Maak ook seker jy kyk in jou gids vir gemorspos en merk ons nuusbrief as 'not spam'. Ons beloof dat ons jou e-posadres aan niemand anders sal verskaf of verkoop nie.


Getting Started…How to Start Scrapbooking

Spring aan die werk ... Hoe om met fotoplakboekwerk te begin


A photo album shows the pictures…but a scrapbook tells the story
'n Foto-album vertoon die foto's ... maar 'n fotoplakboek vertel die storie


foto haben oder alte alben


Scrapbooking is a popular hobby that lets enthusiasts create wonderful photo albums that turns your pictures into a story.

Fotoplakboekwerk is 'n gewilde stokperdjie waarmee entoesiaste wonderlike foto-albums saamstel wat hulle foto's in 'n storie verander.

If you have a lot of older photos in boxes or in old albums and you'd like to make into scrapbooks many people begin by organizing their photos:

As jy baie ou foto's in bokse of albums het en jy graag fotoplakboekbladsye daarvan wil maak, moet jy begin deur die foto's uit te sorteer en te organiseer:

It might be best for you to divide the photos into themes rather than try to go back and make chronological scrapbooks covering many years.

Dit is dalk die beste om die foto's volgens temas te verdeel eerder as om terug te gaan en chronologiese fotoplakboeke te maak wat baie jare dek.


Ein Scrapbook zu jedem


Making a scrapbook of each theme is a good idea because you can put them together fairly rapidly – each page doesn't need to be totally unique, it just needs to follow the theme and it provides continuity. Creating themes will save you time and money; for instance, by using the same colors of background paper or for Christmas alternate red and green backgrounds to depict changing years.

Dit is 'n goeie idee om 'n fotoplakboek vir elke tema te maak, want dan jy kan dit taamlik vinnig saamstel. Dit is nie nodig dat elke bladsy heeltemal uniek moet wees nie – dit moet net die tema volg en daar sal kontinuïteit wees. As jy temas saamstel, sal jy tyd en geld bespaar. Jy kan byvoorbeeld dieselfde kleure agtergrondpapier gebruik of jy kan rooi en groen agtergronde afwissel vir bladsye met Kersfees-foto's van verskillende jare.


Thematische ScrapbooksThemed scrapbooks are also easy and enjoyable to look at…they show how children grow and styles and fashions change over the years. Even visitors to your home will enjoy flipping thru albums of this type. Regular photo albums are boring and rarely convey the emotion of the photo…Who is that? Where was that?

Dit is ook maklik en aangenaam om na fotoplakboeke met temas te kyk ... hulle wys hoe kinders groot word en hoe style en modes deur die jare verander het. Selfs mense wat by jou kom kuier, sal dit geniet om deur hierdie soort albums te blaai. Gewone foto-albums is vervelig en hulle dra selde die emosie van die foto oor ... Wie is dit? Waar was dit?

It is a good idea to start a scrapbook for each young child so you can pass it on to them and let them continue it themselves when they are old enough.

Dit is 'n goeie idee om 'n fotoplakboek vir elke jong kind te begin. Wanneer hulle oud genoeg is, kan jy dit dan vir hulle gee sodat hulle self kan verder gaan daarmee.

It is fun to look back and see how a business or hobby grows over the years. Adding lots of text or 'journaling' as it is called in scrapbook circles really adds to the fun & meaning later.

Dit is pret om terug te blaai en te kyk hoe 'n besigheid of stokperdjie deur die jare gegroei het. As jy baie teks in jou fotoplakboek gebruik, maak jy seker dat dit later baie prettig en waardevol sal wees.
Here are some suggested organizational themes:

Christmas
Hanukkah
Vacations
Businesses
Clubs
Scouts
High School
Family Reunions
Weddings
Religious ceremonies – Baptisms, Bar Mitzvahs
School Events – Field trips
Family members – Brothers, Sisters, Mom, Dad
Changes of residence
College daysHier is 'n paar voorstelle vir temas:

Kersfees
Chanoeka
Vakansies
Besighede
Klubs
Padvinders
Hoërskool
Familiebyeenkomste
Troues
Godsdienstige seremonies – doop, barmitswa
Skoolgebeurtenisse/uitstappies
Lede van die gesin – boers, susters, Ma, Pa
Verhuisings
Studentedae


 

Scrapbooking Page Layout Beginners Tips

Wenke oor die uitleg van fotoplakboekbladsye vir beginners

 


When you are interested in organizing a bunch of photos into meaningful scrapbook pages keep this in mind: Keep It Simple

As jy 'n klomp foto's sinvol wil organiseer vir fotoplakboekbladsye moet jy die volgende in gedagte hou: Hou dit eenvoudig.


Many scrapbooking magazines are full of scrapbook layouts that look great, or complicated and may take several hours each to complete. If you'll notice, they often have only one or two photos per page. Most of us have way too many photos we want to include to take that approach.

Baie tydskrifte oor fotoplakboekwerk is vol uitlegte wat pragtig of ingewikkeld lyk en wat 'n paar uur kan neem om te voltooi. As jy mooi oplet, sal jy sien dat daar dikwels net een of twee foto's per bladsy is. Die meeste van ons het heeltemal te veel foto's wat ons wil gebruik en dus werk so 'n benadering nie vir ons nie.

So here is an alternative; why not make an elaborate 'cover' page that only has one or two photos & describes the events and behind it include several very simple pages of many more photos and maybe a sticker or two. Similarly fashioned cover pages deliver continuity and style to your scrapbook. If you use the same colored background for all these pages it will visually 'group' them nicely. Or you can just include plastic sleeves of photos after the cover page if it is a big trip and you have lots of photos.

Hier is dus 'n alternatief: hoekom maak jy nie 'n fyn uitgewerkte 'dekblad' wat net een of twee foto's het en waarop jy die gebeure beskryf nie. Daarna kan jy verskeie eenvoudige bladsye met baie meer foto's en dalk 'n plakker of twee insluit. Bladsye met 'n soortgelyke uitleg verseker kontinuïteit en verleen styl aan jou fotoplakboek. As jy dieselfde kleur agtergrondpapier vir al hierdie bladsye gebruik, sal dit hulle visueel mooi 'groepeer'. As jy baie foto's het, kan jy ook bloot albumsakkies van plastiek met foto's na die dekblad gebruik.


Scrapbook Layouts
Uitlegte vir jou fotoplakboek


Generally, I find that I can cut (crop) a lot of boring or repetitive background off of photos without losing any of the impact of the picture. In fact, it is just the opposite. Well cropped photos makes a photo look better and it lets me get more photos on my page. Generally photos look best with straight edges and a narrow colored mat that compliments one of the colors in the photo. Save the fancy edged scissors for decorative borders or the mat around the photo.

Ek vind gewoonlik dat ek heelwat vervelige of herhalende stukke agtergrond van foto's kan afsny sonder dat enigiets van die impak van die foto verlore gaan. Om die waarheid te sê, dit het die teenoorgestelde effek. As foto's oordeelkundig kleiner gesny word, lyk die foto's beter en daar kan meer foto's op 'n bladsy ingepas word. Foto's lyk gewoonlik die beste met reguit rande en 'n smal gekleurde matwerk as agtergrond wat een van die kleure op die foto komplimenteer. Bêre die mooi kartelskêre vir dekoratiewe randpatrone of die mat om die foto.


I find rectangular photos lend themselves to a page arrangement with the corners of some pictures overlapping another photo. I can hide clutter or unsightly background and give a movement to the layout with a path for the eye to follow.

Ek vind dat reghoekige foto's hulle leen tot 'n bladsy-uitleg waar party van die foto's oorvleuel. Ek kan besige of onooglike agtergronde wegsteek of beweging gee aan die uitleg met 'n pad wat die oog kan volg.Scrapbook Page Titles
Opskrifte vir fotoplakboekwerkI find it easiest to make my title cut-out letters or title box a separate piece of paper that I attach to my layout. That way, I can move it around and see where it looks and fits best and if I make a mistake, it is easier to fix. If I'm using alphabet letters I printed from my sets, and it looks a bit too big, I can print another sheet at 75% size, or smaller. You can also use my 'Free Instant Online Scrapbook Page Title Maker'.

Ek vind dit die maklikste om die letters wat ek vir die opskrif uitsny of die titelraampie afsonderlik te maak en dit dan op my uitleg vas te plak. Op dié manier kan ek dit rondskuif en kyk waar dit die beste lyk en pas. Dit is dan ook makliker om 'n fout reg te stel. As ek alfabetletters gebruik wat ek van stelle gedruk het, en dit dalk 'n bietjie te groot lyk, kan ek nog 'n bladsy teen 75% of kleiner druk. 'n Mens kan ook die gratis, gekoppelde opskrifmaker vir fotoplakboekwerk gebruik om kitsopskrifte te maak.


Scrapbook Journaling or Photo Captions
Byskrifte en opskrifte by foto'sThis is 'scrapbook talk' for the text or writing that you put on the page to describe the event. It is easiest to do this on a separate piece of paper and attach it to the layout instead of writing directly onto the scrapbook page. You can draw light lines to guide you or use a light-box with a piece of lined paper underneath.

Die byskrifte en opskrifte is die teks of skryfwerk wat jy op die bladsye plaas om die gebeurtenisse te beskryf. Dit is die maklikste om dit op 'n afsonderlike stuk papier te doen en dit dan by die foto's te voeg in plaas daarvan om dit direk op die albumbladsy te skryf. Jy kan ligte lyne trek om jou te help, of jy kan 'n ligkas met 'n stuk gelinieerde papier onder jou bladsy gebruik.


I love using a glass topped table with a lamp sitting on the floor underneath it for a BIG light-box. A sunny window works too, but you'll have to write upright like a teacher on a blackboard.

Ek is lief om 'n glasbladtafel met 'n lamp daaronder te gebruik vir 'n GROOT ligkas. 'n Sonnige venster werk ook, maar jy sal soos 'n onderwyser op 'n swartbord moet skryf.

Many of ScrapbookScrapbook.com sets include text boxes made especially for journaling with light lines on them. Remember, that you can print them in different sizes to suit your needs.

Baie van ScrapbookScrapbook.com se stelle sluit teksraampies in wat spesiaal geskep is vir byskrifte. Daar is reeds ligte lyne op hulle. Onthou dat jy hulle in verskillende groottes kan uitdruk om by jou behoeftes te pas.

One of our sets is all journaling boxes in lots of colors and sizes. Remember, you can create pastel colors or light-colored designs by changing your printers settings to ‘draft or economy.” This produces a lighter colored print of the page.

Een van ons stelle is teksraampies in baie verskillende kleure en groottes. Onthou, jy kan pastelkleure of ontwerpe met ligte kleure skep deur jou drukker op 'draft' of 'economy' te stel. Dit lewer ligter drukwerk.

You can also do your journaling on a computer or typewriter and cut out the text to attach to your layout. There are many free fonts on the Internet that you can download & install on your computer.

Jy kan ook jou byskrifte en opskrifte op 'n rekenaar of tikmasjien maak en dan die teks uitsny om op jou bladsy vas te plak. Daar is baie gratis lettertipes op die Internet wat jy kan aflaai en op jou rekenaar kan installeer.


Frequently Asked Questions
Vrae wat dikwels gevra wordflag
Why use ACID FREE PAPER if you can get it?africa
Waarom moet 'n mens SUURVRYE PAPIER gebruik as jy dit kan kry?


The acid present in certain papers will cause the paper to break down, get brittle and can cause deterioration of the photos touching the paper. I'm sure you have seen antique scrapbooks whose pages have turned powdery and brittle and crack when you turn the page. This is what you want to avoid. It just makes sense to choose products that will last rather than ones you know won't.

Die suur wat in sekere soorte papier teenwoordig is, sal veroorsaak dat die papier afbreek en bros word. Dit kan ook veroorsaak dat die foto's wat aan die papier raak, beskadig word. Ek is seker jy het al antieke fotoplakboeke gesien waarvan die blaaie poeierig en bros geraak het en gekraak het wanneer jy dit omgeblaai het. Dit is wat 'n mens graag wil vermy. Dit is sinvol om produkte te kies wat lank sal hou in plaas van produkte wat jy nie ken nie.


I am not a fanatic about worrying if every little sticker or ticket stub is acid-free or archival. We all have examples of scraps of paper and mementos that are old and cause no problems. Use your own judgment about deciding what products to use, keeping in mind that some scrapbook product companies are fanatical about this issue, but they sometimes are the ones who want you to buy just their archival products.

Ek is nie fanaties nie en bekommer my nie oor elke klein plakkertjie of toegangskaartjie wat dalk nie suurvry is nie. Almal van ons het voorbeelde van stukkies papier en aandenkings wat oud is en geen probleme veroorsaak nie. Gebruik jou eie oordeel om te besluit watter produkte jy gaan gebruik. Hou in gedagte dat party maatskappye wat produkte vir fotoplakboekwerk vervaardig fanaties is oor hierdie kwessie, maar hulle is soms die mense wat net wil hê dat jy hulle produkte moet koop.south
Do I need SPECIAL INK?africa
Het ek SPESIALE INK nodig?No, inkjet and laser printers use acid free inks. Some inks are specially formulated to not fade over time. As long as your project will not be constantly exposed to sunlight, all printer ink will be satisfactory.

Nee, inkstraal- en laserdrukkers gebruik suurvrye ink. Party soorte ink word spesiaal geformuleer om nie met verloop van tyd te verbleik nie. Solank jou projek nie deurlopend aan sonlig blootgestel word nie, sal alle drukkerink bevredigend wees.


I used to re-fill my own cartridges, but now the generic ink cartridges are so inexpensive that I don't do that messy task any more.

Ek het altyd self my inkkassette hervul, maar nou is die generiese inkkassette so goedkoop dat ek nie meer self die morsige taak aanpak nie.

Using generic cartridges will not void the warranty on your printer as some would have you believe. Read the fine print in your manual, most likely it will say they 'recommend you use the printer's own brand'. Of course, because they make the big money on the ink. 

As jy generiese inkkassette gebruik sal die waarborg op jou drukker nie verval soos wat party mense sê nie. Lees die fyn skrif in jou handleiding. Dit sê waarskynlik dat hulle aanbeveel dat jy ink van dieselfde handelsmerk as die drukker moet gebruik. Dit is natuurlik so omdat hulle baie geld maak uit die ink.


Filling your own used cartridges can be a messy job, if you do it, put a section of old newspaper down first since it can be messy, and wear rubber gloves. Make sure that the refill ink you use is formulated for your exact printer model.

Dit kan morsig wees om jou eie kassette te hervul. As jy dit wel doen, moet jy op 'n stuk ou koerantpapier werk en rubberhandskoene dra. Maak seker dat die hervulink wat jy gebruik vir jou spesifieke model drukker geformuleer is.

Printing Tip: Printing brightly colored graphics in Economy or Draft Mode will result in lovely prints in pastel versions of the same colors shown on the screen. Additionally, many people don't know that they can set the printer on 'draft' or 'economy' to really save ink when printing out things to read later or sheets of instructions. Typically, look in your print dialog box under 'settings' or 'options'-->'advanced'-->a new box will open offering this ink-saving mode.

Wenk vir drukwerk: As jy grafika in helder kleure in die 'Economy'- of 'Draft'-modus druk, sal jy pragtig pastelweergawes van dieselfde kleure wat op die skerm vertoon word, kry. Hierbenewens weet baie mense nie dat hulle hul drukkers op 'draft' of 'economy' kan stel om ink te bespaar wanneer hulle teks of instruksies uitdruk om later te lees. Kyk na jou dialoogkassie onder 'settings' of 'options'-->'advanced'-->. 'n Nuwe kassie sal oopmaak en vir jou hierdie opsie gee om ink te bespaar.

Laser Printers: Laser printing is fine for scrapbooking. Big office supply stores usually have color laser printers. This is a great way to make copies of your scrapbook pages for family members.

Laserdrukkers: Drukwerk met 'n laserdrukker is reg vir fotoplakboekwerk. Groot winkels wat kantoorgoedere aanhou het gewoonlik kleurlaserdrukkers. Dit is 'n goeie manier om afdrukke van jou fotoplakboekbladsye vir jou familie te maak.africa flag
What kind of PAPER is best?africa south flag
Watter soort PAPIER is die beste?We recommend that you use a card/cover stock paper when printing out ScrapbookScrapbook graphics to be cut out, like page titles, etc. Ink jet paper is rated for brightness/whiteness with numbers like 82,87,92... The higher the number, the brighter your colors will look. The heavier weight paper will not buckle from the moisture in the ink and is much easier to cut with sharp, clean edges, etc. 

Ons beveel aan dat jy dun karton gebruik wanneer jy grafika van ScrapbookScrapbook uitdruk om uit te knip, byvoorbeeld die opskrifte vir bladsye, ensovoorts. Papier vir inkstraaldrukkers het nommers soos 82, 87, 92... volgens hulle helderheid/witheid. Hoe hoër die nommer, hoe helderder sal jou kleure lyk. Die swaarder papier sal nie buig as gevolg van die vog van ink nie en dit is baie makliker om dit netjies uit te knip, ensovoorts.

Print out our web pages that show the small images of the pages in each set, put them in a binder, and then when you need a certain type image, you can flip thru the binder and see what set contains a design you can use.

Druk ons webbladsye uit wat die klein prentjies van die bladsye in elke stel toon en plaas hulle in 'n lêer. Wanneer jy 'n sekere tipe prent nodig het, kan jy deur die lêer blaai en kyk watter stel 'n ontwerp het wat jy kan gebruik.


south africa flag
What is CROPPING?south africa flag
Wat is SNYWERK?

howtophotocrops.gif


Cropping a photo is simply cutting off the boring, messy, or distracting parts of a photo. Generally photos look best with straight sides and clean edges, like a square or rectangle. There are times when an oval or a circle shape is a great choice. You can also cut along the edges of an object or person and remove the background altogether. Or cut a portion of the object out leaving the rest of the photo intact. This can result in sort of a jack-in-the-box effect. It really is important to use a tool to help you cut your straight sided photos in perfect 90 degree angles. There are numerous small inexpensive paper cutters to do this job. Cutting a photo with fancy edged scissors is usually not a great idea. It looks best to cut the photo with smooth edges and use the fancy scissors on a colored paper mat around the photo.

Snywerk beteken bloot dat 'n foto kleiner gesny word deurdat die vervelige, lelike dele en dele wat die aandag van die foto kan aftrek, afgesny word. Foto's lyk gewoonlik die mooiste met reguit kante, byvoorbeeld 'n vierkant of 'n reghoek. Partykeer is 'n ovaalvorm of 'n sirkel 'n goeie keuse. Jy kan ook 'n voorwerp of 'n persoon uitknip en die agtergrond heeltemal verwyder. 'n Mens kan ook 'n gedeelte van die voorwerp uitknip en die res van die foto net so laat. Dit kan 'n spesiale effek veroorsaak. Dit is baie belangrik om 'n instrument te gebruik om jou te help om reguit te sny en om seker te maak hoeke is 90 grade. Daar is verskeie klein, goedkoop papiersnyers wat 'n mens kan gebruik. Dit is gewoonlik nie 'n goeie idee om 'n foto met 'n kartelskêr te knip nie. Dit lyk die mooiste as 'n mens die foto met gladde kante sny en dan die kartelskêr gebruik vir 'n gekleurde mat om die foto.africa scrapbooking
Why MATTE the photos?South Africa Flag
Waarom MAT ons foto's?

howtophotosmatted.gif

By having a narrow edge of colored paper around the outside edges of your photos, you can compliment a certain color in the photo. This enhances the visual impact of the photo. You can use more than one color matte at a time. You can also off-set a matte in creative ways. Lots of people cut the mat with fancy scissors to give a distinctive cut edge that ties in with the over all design of the page. I usually just glue the photo to the backing paper and trim around the photo freehand leaving about 1/8 inch of paper all around. With a little practice you can do this quickly. If it is a big photo, cutting out the middle of the mat to save or use elsewhere on the scrapbook page and display your photo from behind the matte. Warehouse stores usually sell huge inexpensive packages of acid-free construction paper that are bright colors and handy for matting photos.

'n Smal gekleurde randjie om die buitekant van jou foto kan 'n sekere kleur in die foto komplementeer. Dit versterk die visuele impak van die foto. 'n Mens kan meer as een kleur mat op 'n slag gebruik. Jy kan ook 'n mat op kreatiewe maniere gebruik. Baie mense knip die mat met 'n kartelskêr sodat dit 'n kenmerkende rand het wat inskakel by die algemene ontwerp van die bladsy. Ek plak gewoonlik die foto bloot op die agtergrondpapier en sny dan met die vry hand 'n rand van ongeveer 1.8 duim rondom die foto. As jy 'n bietjie oefen, sal jy dit maklik regkry. As dit 'n groot foto is, kan jy die middelste deel van die mat uitsny en die foto dan agter die mat plaas. Jy kan die deel wat jy uitgesny het elders op die bladsy gebruik. Winkels verkoop gewoonlik groot pakke goedkoop helderkleurige suurvrye papier wat nuttig is vir die mat van foto's.South Africa
Why use PAGE PROTECTORS?south africa
Waarom moet ons BLADSYBESKERMERS gebruik?


Generally it is a good idea to slide your finished pages into clear page protectors in your scrapbook.

I like the crystal clear ones much better than the non-glare ones. I find I can use a lot less glue for the various cut papers and attached photos, etc, when I know the page will be in a plastic protector in the scrapbook.


Dit is gewoonlik 'n goeie idee om jou voltooide bladsye in deursigtige bladsybeskermers in jou fotoplakboek te plaas.

Ek hou meer van beskermers wat kristalhelder is as van beskermers wat nie 'n glans het nie. Ek vind ek kan baie minder gom gebruik om die uitgeknipte papier en foto's vas te plak as ek weet ek gaan die bladsy in 'n plastiekbeskermer in die album plaas.south africa
Should I make my scrapbook layout DIRECTLY in my album ?South Africa Scrapbooking
Moet ek my fotoplakboekuitleg DIREK in my album doen?


We find it best to make your scrapbook page layout on a separate piece of background paper that you attach to your scrapbook pages or slide into a page protector in your album. This method allows you to add a page in any place or reorder the pages at any time.

Ek vind dit die beste om die uitleg van fotoplakboekbladsye op 'n afsonderlike stuk agtergrondpapier te doen wat 'n mens dan aan jou fotoplakboekbladsye kan vasheg of in 'n beskermer in jou album kan plaas. Hierdie metode maak dit vir jou moontlik om 'n bladsy by te voeg of om die bladsye enige tyd te herrangskik.South Africa Flag
What about GLUE?south africa
Wat van GOM?


There are all sorts of special glues on the market. You can spend a lot on fancy adhesives. I like plain old acid-free twist up glue sticks. They are inexpensive and available by the dozen at large stores and office supply outlets. Occasionally I will use a small specialized glue applicator like the ones Fiskers makes when I am gluing very small items. Just don't use rubber cement. It turns brown over time. You want to use a glue that will not cause your paper to buckle, so you want a glue with no water in it if possible.

Daar is baie verskillende soorte spesiale gom op die mark. Jy kan baie geld uitgee op allerhande plakgoed. Ek hou van doodgewone ou suurvrye gomstiffies. Hulle is goedkoop en vryelike beskikbaar by groot winkels en winkels wat kantoorgoedere verskaf. Ek gebruik van tyd tot tyd 'n klein, spesiale gomaanwender soos dié wat Fiskers maak wanneer ek baie klein artikels wil plak. Moet asseblief net nie rubberlym gebruik nie. Dit word mettertyd bruin. 'n Mens moet gom gebruik wat nie jou papier sal laat buig nie en dus moet die gom, indien moontlik, geen water bevat nie.

Note: In climates with very high humidity I'd not use the twist up glue sticks. Recently I had a crafts project where I used this type of glue on the coast (which has almost 100% humidity most of the time) and the glue absorbed moisture and failed--even months after the project was completed. So in areas of high humidity, we recommend glue that is made for scrapbooking if available. Just use a drop or two of plain white glue like Elmer's or school glue.


Let wel: In klimate met 'n baie hoë humiditeit sal ek nie die gomstiffies gebruik nie. Ek het onlangs 'n handwerkprojek gehad waar ek hierdie tipe gom by die kus (waar die humiditeit die meeste van die tyd 100% is) gebruik het. Die gom het die vog geabsorbeer en dit wou nie meer plak nie – selfs maande nadat die projek voltooi was. In gebiede met 'n hoë humiditeit beveel ons dus gom aan wat vir fotoplakboekwerk gemaak word, indien beskikbaar. Gebruik net 'n druppel of twee gewone wit gom of skoolgom.

There are also many double sided sticky tape products made for mounting photographs. These products are ideal for scrapbooking and greeting card making.

Daar is ook baie soorte alkantplakband beskikbaar om foto's mee te monteer. Hierdie produkte is ideaal vir fotoplakboeke en om groetekaartjies te maak.License & Terms of Use
Lisensie en GebruiksvoorwaardesPlease read for important information regarding how you may use www.ScrapbookScrapbook.com's printable scrapbooking graphics.

Lees asseblief die belangrike inligting in verband met die gebruik van www.ScrapbookScrapbook.com se grafika wat jy kan uitdruk.

All www.ScrapbookScrapbook.com web pages and graphics, with the exception of layout scans emailed to us, were created by or for www.ScrapbookScrapbook.com and are the intellectual property of www.ScrapbookScrapbook.com or their creators, copyright 1998-2007, all rights reserved. Plagiarizing any part of these pages is a violation of U.S. and international copyright law. All rights not expressly granted are reserved.

Al www.ScrapbookScrapbook.com se webbladsye en grafika, met die uitsondering van geskandeerde uitlegte wat per e-pos aangestuur word, is deur of vir www.ScrapbookScrapbook.com geskep en is die intellektuele eiendom van www.ScrapbookScrapbook.com of die skeppers daarvan, kopiereg 1998-2007, alle regte voorbehou. Plagiaat van enige gedeelte van hierdie bladsye is 'n oortreding van die VS en internasionale kopieregwette. Alle regte wat nie uitdruklik verleen word nie, word voorbehou.

By using any www.ScrapbookScrapbook.com graphic you are consenting to be bound by this agreement and are becoming a party to this agreement. For full details and explanations, and if you still have a question after you read everything, email us at lundywilder@gmail.com

Wanneer jy enige grafika van www.ScrapbookScrapbook.com gebruik, stem jy in om gebind te word deur hierdie ooreenkoms en word jy 'n party tot hierdie ooreenkoms. Vir volledige besonderhede en verduidelikings, en indien jy nog enige vrae het nadat jy alles deurgelees het, stuur vir ons e-pos na  lundywilder@gmail.com .ScrapbookScrapbook.com prohibits the use of our printable craft pages under the following circumstances:

ScrapbookScrapbook.com verbied die gebruik van bladsye wat uitgedruk kan word onder die volgende omstandighede:

 • Permission is specifically NOT granted for these images to be copied, shared, redistributed, or resold in any printed or digital format (including but not limited to CD, DVD, e-cards, printed paper, digital scrapbooking kits, digital collage sheets, web or auction templates, tubes, discussion boards, blogs, free image services, downloads, printed copies). Creating mass produced or commercially printed items; sale of anything created with our graphics with a few exceptions (see details below).

Toestemming word spesifiek NIE daarvoor toegestaan dat hierdie prente in enige gedrukte of digitale formaat gekopieer, gedeel, herversprei of herverkoop mag word nie (insluitend maar nie beperk nie tot CD, DVD, e-kaartjies, gedrukte papier, digitale fotoplakboekwerkstelle, digitale collage-velle, web- of veilingspatroonplate, buise, besprekingsborde, webjoernale (blogs), gratis dienste, materiaal wat afgelaai kan word, gedrukte kopieë), die skep van massavervaardigde of kommersieel gedrukte artikels; die verkoop van enigiets wat met ons grafika geskep is, met 'n paar uitsonderings (kyk besonderhede hieronder).

 • Download does not transfer ownership of the images themselves or any intellectual property rights. None of the graphics or sets may be copied, redistributed, or resold in any form, in whole or in part, without our express written permission.

  Indien prente afgelaai word, word eienaarskap van die prente self of enige intellektuele eiendomsregte nie oorgedra nie. Geen grafika of stelle mag as 'n geheel of as gedeeltes in enige vorm gekopieer, herversprei of herverkoop word sonder ons uitdruklike skriftelik toestemming nie.

 • Resale/redistribution of the graphics themselves (on CD, printed papers, templates, downloads, etc.).

  Die herverkoop/herverspreiding van die grafika self (op CD, gedrukte papier, patroonplate, afgelaaide materiaal, ensovoorts).

 • No items that use our graphics are to be sold on eBay any other auction site,. Do not print and cut apart our graphics for sale on eBay. You may not include our graphics in any package, kit or finished item to sell on eBay. Please report any images with the details to lundywilder@gmail.com of any infringements, a reward will be awarded.

  Geen artikels wat ons grafika gebruik, mag op eBay of enige ander veilingswebtuiste verkoop word nie. Moenie ons grafika druk of uitknip om op eBay te verkoop nie. Jy mag nie ons grafika by enige pakket, werkstel of voltooide artikel insluit om op eBay te verkoop nie. Meld asseblief enige oortredings aan deur die besonderhede na lundywilder@gmail.com te stuur. 'n Beloning sal gegee word.

 • Sale of items using our graphics on Cafepress or similar sites is usually not permitted.

  Die verkoop van artikels wat ons grafika gebruik op Cafepress of soortgelyke webtuistes word gewoonlik nie toegelaat nie.

 • Hotlinking to any images on www.ScrapbookScrapbook.com is illegal as well and is not permitted.

  Blitsskakels na enige prente op www.ScrapbookScrapbook.com is ook onwettig en word nie toegelaat nie.

 • Permission is NOT hereby granted for mass-production (over 10 copies of any image) or commercial printing. Exceptions: Buyers may use images for their own personal business cards, personal calling cards, or personal stationery, but not for resale.

  Daar word NIE hiermee toestemming verleen vir die massaproduksie (meer as 10 kopieë van enige prent) of kommersiële drukwerk nie. Uitsonderings: Kopers kan afbeeldings vir hulle eie persoonlike besigheidskaartjies, persoonlike visitekaartjies of persoonlike skryfbehoeftes gebruik, maar dit mag nie herverkoop word nie.

 • No image may be used as a trademark or service mark. No image may be used for unlawful purpose or use.

  Geen afbeelding mag as 'n handelsmerk of diensmerk gebruik word nie. Geen afbeelding mag vir onwettige doeleindes gebruik word nie.


Permission to use ScrapbookScrapbook.com's printable scrapbooking graphics is granted under the following circumstances:

Toestemming om ScrapbookScrapbook.com se grafika vir fotoplakboekwerk te druk en te gebruik, word onder die volgende omstandighede toegestaan:
 • Permission is granted to use graphic images for handmade greeting cards that you make for your own personal use.

  Toestemming word verleen om grafiese afbeeldings te gebruik vir handgemaakte groetekaartjies wat jy vir jou eie persoonlike gebruik maak.

 • Permission is granted to use graphic images on items for sale such as hand-made greeting cards is granted provided you are selling on a small scale basis (less than 10 of any one design). The following text must be included on the back of each card in a easy to read typeface: "Printed graphics courtesy of www.ScrapbookScrapbook.com".

  Toestemming word verleen om grafiese afbeeldings te gebruik op artikels wat verkoop word, byvoorbeeld handgemaakte groetekaartjies, op voorwaarde dat jy dit op 'n klein skaal verkoop (minder as 10 van enige van die ontwerpe). Die volgende teks moet in 'n maklik leesbare lettertipe agterop elke kaartjie verskyn: "Gedrukte grafika met vriendelike vergunning van www.ScrabookScrapbook.com".

 • Permission is granted to use our graphics on things like candy bar wrappers if the following text is included on the back of the wrapper in a font that easily read: "Printed graphics courtesy of www.ScrapbookScrapbook.com".

  Toestemming word verleen om ons grafika op goed soos lekkergoedpapiere te gebruik indien die volgende teks agterop die papier verskyn in 'n lettertipe wat maklik gelees kan word: "Gedrukte grafika met vriendelike vergunning van www.ScrapbookScrapbook.com".

 • Permission is granted to use our graphics by an individual or organization to create a scrapbook or scrapbook pages you may use our graphics as if they were being used for personal use, provided commercially printed copies are not made and sold or distributed.

  Toestemming word verleen vir die gebruik van ons grafika deur 'n individu of organisasie om 'n fotoplakboek of fotoplakboekbladsye te skep wanneer die grafika gebruik word asof dit vir persoonlike gebruik is, op voorwaarde dat daar nie kommersieel gedrukte kopieë gemaak en verkoop of versprei word nie.

 • Permission is granted to use our graphics for use as a website background on your personal website the site must contain the following statement: “Background Courtesy of www.ScrapbookScrapbook.com, Print Your Own Free Scrapbook Supplies” and a link to http://www.ScrapbookScrapbook.com on each page that contains a ScrapbookScrapbook.com image.

  Toestemming word verleen om ons grafika te gebruik as 'n agtergrond vir jou persoonlike webtuiste. Die webtuiste moet die volgende stelling bevat: "Agtergrond met vriendelike vergunning van www.ScrapbookScrapbook.com, Druk jou eie gratis fotoplakboekbenodigdhede" sowel as die skakel http://www.ScrapbookScrapbook.com op elke bladsye wat 'n afbeelding van ScrapbookScrapbook.com bevat.

 • Teachers may use images for educational purposes within their own institutions, but not for resale or widespread distribution.

  Onderwysers mag afbeeldings vir opvoedkundige doeleindes in hul eie instellings gebruik, maar hulle mag dit nie herverkoop of op groot skaal versprei nie.

 • Commercial License: If you wish to do any commercial printing or use any image more than 10 times on any item for sale or distribution, you must contact ScrapbookScrapbook.com to discuss the purchase of a commercial licensed collection or image.

  Kommersiële lisensie: Indien jy enige kommersiële drukwerk wil doen of enige prente meer as 10 keer wil gebruik op 'n artikel wat verkoop of herversprei gaan word, moet jy ScrapbookScrapbook.com kontak om die koop van 'n kommersieel gelisensieerde versameling of prent te bespreek.

Any person or entity violating the terms of agreement herein will be subject to legal action to the fullest extent of the law.

Enige persoon of entiteit wat die voorwaardes hierin vervat oortree, sal onderworpe wees aan regsaksie volgens die wet.
-----------------------


Home -- Layouts -- All Our Sets -- Greeting Cards -- Exporting Graphics
Tuis --  Uitlegte -- Al ons stelle -- Groetekaartjies -- Uitvoer van grafika

 

 

Please use this Amazon link to start ALL your Amazon purchases:

AMAZON SHOPPING
It helps us stay free ! We get a tiny commission if you start your search here.

And another great option is for a one-time or monthly donation !

PAYPAL
 


www.ScrapbookScrapbook.com
Copyright 1998-2020  22 Years !!!
All Rights Reserved - Terms of Usage

Privacy Policy         Support our Site !