German Scrapbook Page South African Scrapbooking Dutch Flag, Netherlands Scrapbooking France Flag, French Scrapbooking

ScrapbookScrapbook.com Print Your Own Free Scrapbook & Cardmaking Suppliesdutch flag, netherlands Gratis Printbare Scrapboek Materialen dutch flag, netherlands,nl

Home -- Layouts -- All Our Sets -- Greeting Cards -- Exporting Graphics
Home ----  Layouts  ---- Al onze sets ---- Kaarten ---- Uitvoeren graphics

www.ScrapbookScrapbook.com offers free printable scrapbooking supplies to everyone that enjoys this popular hobby. The best part about it for our friends is that it’s all free! Every thing…absolutely free for your personal use! Please read the Terms of Usage at the bottom of this page.

www.ScrapbookScrapbook.com biedt gratis printbare scrapboek materialen aan iedereen die geniet van deze populaire hobby. Het leukste van alles voor onze vrienden is dat alles gratis is!

Alles… helemaal gratis voor je eigen gebruik! Lees alsjeblieft de Gebruiksvoorwaarden onderaan deze pagina.

How Our Site Works
Hoe onze site werkt

 

www.ScrapbookScrapbook.com's printable craft pages are usually sets of between 10 and 25 pages. Each web page for a set shows small 'thumbnail sized' illustrations of the pages in a set. You may download the entire set to your computer; then, you can print any of the pages you want. At the top of the web page for any set is often a link to some examples of scrapbook layouts, greeting cards, or cut and assembled crafts projects. The download link is usually directly under the illustration of the pages in that set.

De printbare knutselpagina's van www.ScrapbookScrapbook.com bestaan meestal uit sets van tussen de 10 en 25 bladzijden. Iedere webpagina van een set toont kleine "duimnagel grote" illustraties van de bladzijden in de set. Je mag de hele set naar je computer downloaden, daarna kan je elke pagina afdrukken die je wilt. Bovenaan de webpagina van elke set staat vaak een link naar wat voorbeelden van scrapboek layouts, kaarten, of geknipte en samengestelde knutselprojecten. De download link staat meestal pal onder de illustratie van die set.

Our site provides printable downloads. We do not mail out printed papers.

Onze site biedt printbare downloads aan. We versturen geen geprinte pagina's.How to Download a Set of Printable Craft Pages
Hoe een set printbare knutselpagina's te downloadenAll of our craft pages are in computer format called, PDF. You will need to have the Adobe ReaderTM to download our materials. If your computer does not already have a PDF Reader installed Click Here.

Al onze knutselpagina's staan in een computer format, dat PDF heet. Je moet de Adobe ReaderTM hebben om onze materialen te downloaden. Als je computer nog geen PDF reader heeft geïnstalleerd, klik hier.

For Internet Explorer users, we recommend you create a folder on your desktop called "Scrapbook Sets" and save all your sets in that folder. To do this, right click anywhere on your desktop screen and select "New," the menu will open up and select "Folder". Right click on the new folder and select "Rename", now type in "Scrapbook Sets."

Voor diegenen, die Internet Explorer gebruiken, bevelen we aan dat je een map maakt op je desktop die je "Scrapboek Sets" noemt en al je sets in die map te bewaren. Om dit te doen, klik je met je rechter muisknop ergens op je desktop screen en selecteer je "Nieuw", het menu zal openen, waarna je "map" selecteert. Klik weer met je rechter muisknop op de nieuwe folder en selecteer "Hernoemen" (of "Rename"), waarna je "Scrapboek Sets"intypt.

When you find a set of pages you want to download, simply click on the Download link for a set. If you prefer to actually save the set to your computer then print them later, right click on the Download link, select "Save Target As" or "Save Link As" to save the file to the "Scrapbook Sets." folder you just created.

Als je een set vindt die je wilt downloaden, klik je simpelweg op de Download link van die set. Als je er de voorkeur aan geeft om de set op je computer te bewaren en later te printen, klik je weer met je rechter muisknop op de Download link, selecteer dan "Save Target As"of "Save Link as" om je file te bewaren in de "Scrapboek Sets" folder die je net gemaakt hebt.

Firefox users don't have to worry about where they are saving to; Firefox automatically saves to a designated folder.

Firefox gebruikers hoeven zich geen zorgen te maken waar ze naar toe bewaren; Firefox bewaart automatisch naar een daarvoor bestemde folder.

Craft sets now available in International A4 sizes.

Knutselsets nu verkrijgbaar op internationaal A4 formaat.

Originally our sets were available only in US Letter format: 8.5 inches x 11 inches (215.9 mm x 279.4 mm), however, we now have started making our new sets in both US Letter and International A4 sizes. This will enable our European customers to, more easily print our pages.

Oorspronkelijk waren onze sets alleen verkrijgbaar in het Amerikaanse brief formaat: 8,5 inch bij 11 inch (215,9mm x 279,4 mm). Nu zijn we begonnen onze sets zowel in Amerikaans als in internationaal A4 formaat te maken. Dit maakt het onze Europese klanten makkelijker om de bladzijden uit te printen.

Additionally, we intend to begin to offer both a low resolution and a high resolution version of some of our printable sets for those who want a larger file size. We strive to keep our files sizes small because, worldwide, many people still have slow Internet connections.

Bovendien zijn we van plan om zowel een lage als een hoge resolutie aan te bieden voor sommige van onze sets for diegenen die een grotere file maat willen. We streven ernaar onze files klein te houden omdat, wereldwijd, vele mensen nog trage Internetverbindingen hebben.Items for Children’s Activities
Objecten voor kinderactiviteitenKids love scrapbooking and now we have a selection of items that kids will enjoy creating and displaying. We now have free printable crafts like the Christmas Nativity, placemats & napkin rings, pop-up greeting cards, small gift boxes, gift tags and name tags that moms, teachers, and church groups will find to be great for children's activities.

Kinderen zijn dol op scrapboeken en we hebben nu een selectie van objecten die kinderen graag zullen maken enlaten zien. We hebben nu gratis printbare knutselmaterialen zoals een Kerststalletje, placemats & servetringen, pop-up kaarten, kleine cadeau doosjes, cadeau labels en naamlabels die moeders, onderwijzers en zondagsschool groepen geweldig zullen vinden om met hun kinderen te doen.

Want us to notify you when we add new products?
Wil je bericht krijgen van ons als we nieuwe producten hebben?

If you’d like to receive emails notifying you of new items and other scrapbooking information, just click on the subscribe link below and give us your email.

Als je e-mails wilt ontvangen om je te laten weten dat er nieuwe spullen zijn en andere scrapboek informatie wilt krijgen, hoef je alleen maar op de onderstaande link te klikken en ons je e-mail adres te geven.

Subscribe Unsubscribe Edit Preferences

(aanmelden afmelden voorkeuren wijzigen)


Note: If you choose the "Edit Preferences" link you will need to enter the email address you subscribed to our list with and you will get an email with a specialized link just for accessing your preferences. Save this email. Also, be sure to check your junk mail folder and mark our newsletter as 'not spam'. We promise that we will not share or sell your email address to anyone else.

Let op:
Als je de "Edit Preference" link kiest, moet je het e-mail adres invullen waarmee je je hebt aangemeld bij onze lijst. Dan krijg je een e-mail met een speciale link, alleen om bij je eigen voorkeuren te kunnen. Bewaar deze e-mail. Zorg er ook voor dat je je junk mail (spam) folder nakijkt, en markeer onze nieuwsbrief als "geen spam". We beloven je dat we je e-mail adres met niemand zullen delen en het aan niemand zullen verkopen.Aan de slag…Hoe begin je met scrapboeken

A photo album shows the pictures…but a scrapbook tells the story
Een foto album toont de foto's…maar een scrapboek vertelt het verhaal

foto scrapboek


Scrapbooking is a popular hobby that lets enthusiasts create wonderful photo albums that turns your pictures into a story.

Scrapboeken is een populaire hobby die enthousiastelingen prachtige fotoalbums laat maken die je foto's veranderen in een verhaal.

If you have a lot of older photos in boxes or in old albums and you'd like to make into scrapbooks many people begin by organizing their photos:

Als je veel oudere foto's hebt in dozen of oude albums die je in een scrapboek wilt verwerken, beginnen veel mensen met het ordenen van hun foto's:


It might be best for you to divide the photos into themes rather than try to go back and make chronological scrapbooks covering many years.

Het kan het handigste voor je zijn om je foto's op thema te ordenen in plaats van te proberen terug te gaan in de tijd en chronologische scrapboeken te maken die vele jaren beslaan.


scrapboek maken


Making a scrapbook of each theme is a good idea because you can put them together fairly rapidly – each page doesn't need to be totally unique, it just needs to follow the theme and it provides continuity. Creating themes will save you time and money; for instance, by using the same colors of background paper or for Christmas alternate red and green backgrounds to depict changing years.

Een scrapboek maken per thema is een goed idee omdat je ze vrij snel in elkaar kunt zetten – elke bladzijde hoeft niet compleet uniek te zijn, hij hoeft alleen maar aan het thema te voldoen en zo zorg je voor continuïteit. Thema's maken zal je tijd en geld besparen; bijvoorbeeld, door steeds dezelfde achtergrondkleuren te gebruiken of voor Kerstmis rode en groene achtergronden af te wisselen om de verschillende jaren aan te geven.

foto scrapboekenThemed scrapbooks are also easy and enjoyable to look at…they show how children grow and styles and fashions change over the years. Even visitors to your home will enjoy flipping thru albums of this type. Regular photo albums are boring and rarely convey the emotion of the photo…Who is that? Where was that?

Thematische scrapboeken zijn ook makkelijk en plezierig om te bekijken…ze tonen ons hoe onze kinderen groeien en hoe de mode verandert met de jaren. Ook bezoek zal het leuk vinden door dit soort albums te bladeren. Gewone foto albums zijn vaak saai en tonen zelden de emotie achter een foto… Wie is dat? Waar was dat?

It is a good idea to start a scrapbook for each young child so you can pass it on to them and let them continue it themselves when they are old enough.

Het is een leuk idee om voor elk jong kind een eigen scrapboek te beginnen zodat je het door kunt geven aan ze en je ze zelf hun album kunt laten voortzetten wanneer ze daar oud genoeg voor zijn.

It is fun to look back and see how a business or hobby grows over the years. Adding lots of text or 'journaling' as it is called in scrapbook circles really adds to the fun & meaning later.

Het is ook leuk om terug te kijken en te zien hoe een zaak of hobby met de jaren groeide. Veel tekst, of "journaling" zoals het in scrapboek kringen heet, voegen later echt veel plezier en betekenis toe.

Here are some suggested organizational themes: 

Hier volgen wat suggesties van thema's waarop je je foto's kunt indelen:

 • Sinterklaas

 • Kerstmis

 • Chanoekah

 • Suikerfeest

 • Vakanties

 • Zaken

 • Clubs

 • Padvinderij

 • Middelbare school

 • Familie reünies

 • Bruiloften

 • Godsdienstige ceremonies – Doop, Eerste Communie, Bar Mitzwa's, Besnijdenis

 • Schoolfeesten – schoolreisjes

 • Familieleden – broers, zussen, moeder, vader

 • Verhuizing

 • Studie jaren


 

Scrapbooking Page Layout Beginners Tips

Scrapboek pagina layout tips voor beginners

 


When you are interested in organizing a bunch of photos into meaningful scrapbook pages keep this in mind: Keep It Simple

Als je van plan bent om een stapel foto's te ordenen in een betekenisvol scrapboek, onthoudt dit dan goed: Hou Het Eenvoudig.

Many scrapbooking magazines are full of scrapbook layouts that look great, or complicated and may take several hours each to complete. If you'll notice, they often have only one or two photos per page. Most of us have way too many photos we want to include to take that approach.

Veel scrapboektijdschriften staan vol met scrapboek layouts die er fantastisch uitzien, of ingewikkeld zijn en daardoor de nodige uren zullen kosten om elke pagina te maken. Als je er op let, zijn er vaak maar één of twee foto's per pagina. De meeste van ons hebben veel te veel foto's die we willen gebruiken om zo te werken.

So here is an alternative; why not make an elaborate 'cover' page that only has one or two photos & describes the events and behind it include several very simple pages of many more photos and maybe a sticker or two. Similarly fashioned cover pages deliver continuity and style to your scrapbook. If you use the same colored background for all these pages it will visually 'group' them nicely. Or you can just include plastic sleeves of photos after the cover page if it is a big trip and you have lots of photos.

Dus is hier een alternatief: waarom geen uitgebreid voorblad gemaakt met maar één of twee foto's, waarop je de gebeurtenissen uitgebreid beschrijft. Die laat je dan volgen met heel eenvoudige pagina's met heel veel foto's erop en misschien een stickertje of twee. Als je de pagina's allemaal min of meer hetzelfde maakt, zorg je voor continuïteit en stijl in je scrapboek. Als je ook dezelfde achtergrond(kleur) gebruikt, vormen ze "visueel" een mooi geheel. Wat je ook kan doen is gewoon plastic hoezen met foto's achter je voorblad in je map doen, als het bijvoorbeeld om een grote reis gaat en je heel veel foto's hebt.


Scrapbook Layouts
Scrapboek layouts


Generally, I find that I can cut (crop) a lot of boring or repetitive background off of photos without losing any of the impact of the picture. In fact, it is just the opposite. Well cropped photos makes a photo look better and it lets me get more photos on my page. Generally photos look best with straight edges and a narrow colored mat that compliments one of the colors in the photo. Save the fancy edged scissors for decorative borders or the mat around the photo.

Over het algemeen vind ik dat ik veel saaie of herhalende achtergronden van foto's kan afknippen ("croppen") zonder de betekenis van de foto kwijt te raken. Het is vaak zelfs het tegenovergestelde. Goed gecropte foto's laten ze er beter uitzien en er passen er meer op één bladzijde. Meestal zien foto's er het beste uit als ze met rechte lijnen zijn gecropt met een kleine "mat"eronder die past bij één van de kleuren in de foto. Gebruik de figuurscharen voor decoratieve borders (randen, meestal paginabreed ) of de mat rondom de foto (een "mat" is een stuk papier of karton, dat nét iets groter is dan de foto zelf. Door die te gebruken valt je foto mooi op) 

I find rectangular photos lend themselves to a page arrangement with the corners of some pictures overlapping another photo. I can hide clutter or unsightly background and give a movement to the layout with a path for the eye to follow.

Rechthoekige foto's lenen zich goed voor een een indeling waarbij de hoeken van de foto's elkaar overlappen. Zo kan je rommelige of lelijke foto achtergronden verbergen en geef je beweging aan de layout met een pad om te volgen met de ogen.Scrapbook Page Titles
Scrapbook TitelseitenI find it easiest to make my title cut-out letters or title box a separate piece of paper that I attach to my layout. That way, I can move it around and see where it looks and fits best and if I make a mistake, it is easier to fix. If I'm using alphabet letters I printed from my sets, and it looks a bit too big, I can print another sheet at 75% size, or smaller. You can also use my 'Free Instant Online Scrapbook Page Title Maker'.

Ik vind het het eenvoudigst om mijn titel te maken van uitgeknipte letters of een titelpapiertje te gebruiken dat ik aan mijn layout vast maak. Zo kan ik de titel net zo lang schuiven tot ik zie waar die het mooist staat en past en als ik een fout maak, is het makkelijker die om te herstellen. Als ik letters gebruik die ik uit een van mijn sets heb geprint en ze blijken te groot, kan ik een nieuw blad uitptinten op 75% formaat of kleiner. Je kunt ook gebruiken van mijn "Free Instant Online Scrapbook Page Title Maker" (gratis instant online scrapboek pagina titel maker).


Scrapbook Journaling or Photo Captions
Scrapboek journaling of Foto opschriftenThis is 'scrapbook talk' for the text or writing that you put on the page to describe the event. It is easiest to do this on a separate piece of paper and attach it to the layout instead of writing directly onto the scrapbook page. You can draw light lines to guide you or use a light-box with a piece of lined paper underneath.

Dit is Scrapboek jargon voor de tekst of het opschrift die je op je bladzijde zet om de gebeurtenis te beschrijven. Het is het makkelijkst om dit op een apart stukje papier te doenen later aan je bladzijde te bevestigen in plaats van rechtstreeks op je layout te schrijven. Je kunt dunne lijntjes trekken om netjes recht te schrijven of een licht box gebruiken met een stuk gelinieerd papier eronder.

I love using a glass topped table with a lamp sitting on the floor underneath it for a BIG light-box. A sunny window works too, but you'll have to write upright like a teacher on a blackboard.

Ik vind het heerlijk om een tafel te gebruiken met een glazen blad en een lamp eronder, zodat ik een heel grote lichtbox krijg. Een zonnig raam werkt ook, maar je zult rechtop moeten schrijven zoals een leraar op een schoolbord.

Many of ScrapbookScrapbook.com sets include text boxes made especially for journaling with light lines on them. Remember, that you can print them in different sizes to suit your needs.

Veel van de ScrapbookScrapbook.com sets bevatten lettervakjes die speciaal voor journaling gemaakt zijn, met dunne lijntjes erop. Bedenk, dat je ze in verschillende formaten kunt printen, zodat je precies krijgt wat je nodig hebt.

One of our sets is all journaling boxes in lots of colors and sizes. Remember, you can create pastel colors or light-colored designs by changing your printers settings to ‘draft or economy.” This produces a lighter colored print of the page.

Een van onze sets bestaat helemaal uit lettervakjes in veel kleuren en maten. Je kunt eenvoudig pastel kleuren maken door bij je "eigenschappen" van je printer te kiezen voor "normaal" of "concept". Dit levert een lichter gekleurde print van de bladzijde (en kost minder inkt).

You can also do your journaling on a computer or typewriter and cut out the text to attach to your layout. There are many free fonts on the Internet that you can download & install on your computer.

Je kunt ook je journaling op de computer of schrijfmachine maken en de tekst uitknippen om op je layout te bevestigen. Er zijn heel veel gratis lettertypes op het internet die je kunt downloaden en installeren op je computer.


Frequently Asked Questions
Veel gestelde vragenscrapbook instructions in dutch languageWhy use ACID FREE PAPER if you can get it?Gratis Printbare Scrapboek Materialen
Waarom moet je ZUURVRIJ PAPIER gebruiken als je er aan kunt komen?


The acid present in certain papers will cause the paper to break down, get brittle and can cause deterioration of the photos touching the paper. I'm sure you have seen antique scrapbooks whose pages have turned powdery and brittle and crack when you turn the page. This is what you want to avoid. It just makes sense to choose products that will last rather than ones you know won't.

Het Zuur dat in sommige papiersoorten zit, zal het papier laten vergaan, broos maken en kan achteruitgang veroorzaken van de foto's die het papier raken. Ik weet zeker dat je wel eens antieke fotoalbums hebt gezien waarvan de bladzijden verpulverden of barstten als je een bladzijde omdraaide. Dit wil je natuurlijk voorkomen. Het is gewoon slim om materialen te kiezen die goed blijven, liever dan die waarvan je weet dat ze niet goed blijven.


I am not a fanatic about worrying if every little sticker or ticket stub is acid-free or archival. We all have examples of scraps of paper and mementos that are old and cause no problems. Use your own judgment about deciding what products to use, keeping in mind that some scrapbook product companies are fanatical about this issue, but they sometimes are the ones who want you to buy just their archival products.

Ik ben geen fanatiekeling die zich zorgen maakt of elk stickertje of entreekaartje wel zuurvrij is of van archiveerbare kwaliteit. We hebben allemaal wel voorbeelden van stukjes papier en aandenkens die oud zijn en geen problemen veroorzaken. Gebruik je gezonde verstand bij het beslissen wat je gebruikt en bedenk, dat sommige scrapboek bedrijven fanatiek doen over dit onderwerp, maar zij zijn soms diegenen die willen dat je alleen hun archiveerbare materialen koopt.scrapboektijdschriften staan
Do I need SPECIAL INK?gratis printbare scrapboek materialen
Heb ik SPECIALE INKT nodig?No, inkjet and laser printers use acid free inks. Some inks are specially formulated to not fade over time. As long as your project will not be constantly exposed to sunlight, all printer ink will be satisfactory.

Nee, inkjet en laser printers gebruiken zuurvrije inkt. Sommige soorten inkt zijn speciaal zo gemaakt dat ze niet vervagen met de tijd. Zo lang je je werkstuk niet constant aan zonlicht blootstelt, zal alle printerinkt voldoen.


I used to re-fill my own cartridges, but now the generic ink cartridges are so inexpensive that I don't do that messy task any more.

I used to re-fill my own cartridges, but now the generic ink cartridges are so inexpensive that I don't do that messy task any more.

Hoewel het een vies klusje is, is het goedkoper om zelf je cartridges met goedkope merkloze inkt bij te vullen. Vroeger vulde ik zelf mijn cartridges bij met merkloze inkt, maar tegenwoordig zijn er zoveel goedkope merkloze cartridges verkrijgbaar dat ik dat vieze klusje niet meer doe.

Using generic cartridges will not void the warranty on your printer as some would have you believe. Read the fine print in your manual, most likely it will say they 'recommend you use the printer's own brand'. Of course, because they make the big money on the ink. 

Merkloze inkt gebruiken betekent niet, dat je de garantie op je printer kwijtraakt, hoewel sommige fabrikanten je dat graag willen laten geloven. Lees goed de kleine lettertjes in je gebruiksaanwijzing, meestal staat daar dat ze "aanbevelen dat je het eigen merk van de printer gebruikt". Uiteraard, want ze verdienen dik aan de inkt.


Filling your own used cartridges can be a messy job, if you do it, put a section of old newspaper down first since it can be messy, and wear rubber gloves. Make sure that the refill ink you use is formulated for your exact printer model.

Je eigen cartridges vullen is een vies karweitje; als je het doet, leg dan eerst een oude krant neer en draag rubber handschoenen. Zorg er wel voor dat je zeker weet dat je navulling de juiste formule heeft voor jouw specifieke printer.

Printing Tip: Printing brightly colored graphics in Economy or Draft Mode will result in lovely prints in pastel versions of the same colors shown on the screen. Additionally, many people don't know that they can set the printer on 'draft' or 'economy' to really save ink when printing out things to read later or sheets of instructions. Typically, look in your print dialog box under 'settings' or 'options'-->'advanced'-->a new box will open offering this ink-saving mode.

Print tip: helder en/of fel gekleurde plaatjes leveren prachtige pastelversies van dezelfde kleuren als op het scherm als je voor "normaal" of "concept" kiest. Vaak weten mensen niet dat ze hun printer kunnen instellen op "normaal" of "concept" om flink op inkt te besparen als je dingen uit print om later te lezen, zoals bijvoorbeeld instructies. Om dit te vinden, ga je naar "bestand", klik het aan, klik dan op "afdrukken", waarna een nieuw schermpje verschijnt. Klik op het rondje "normaal" of "concept". Als je alleen tekst wilt afdrukken, of instructies, klik je ook op het rondje "zwart-wit" om voor deze inktbesparende methode te kiezen.

Laser Printers: Laser printing is fine for scrapbooking. Big office supply stores usually have color laser printers. This is a great way to make copies of your scrapbook pages for family members.

Laser printers: laser printen is voor fijn scrapboeken. Grote kantoorwinkels hebben vaak kleuren laser printers. Dit is een geweldige manier om kopieën te maken van je scrapboekpagina's voor familieleden.bestaan meestal
What kind of PAPER is best?Een scrapboek maken per thema
Welke SOORT PAPIER is het beste?We recommend that you use a card/cover stock paper when printing out ScrapbookScrapbook graphics to be cut out, like page titles, etc. Ink jet paper is rated for brightness/whiteness with numbers like 82,87,92... The higher the number, the brighter your colors will look. The heavier weight paper will not buckle from the moisture in the ink and is much easier to cut with sharp, clean edges, etc. 

We raden je aan kartonpapier of boekbladpapier (gewoon printerpapier is meestal het zogenaamde 80-grams papier; kartonpapier enzovoorts zijn van zwaardere kwaliteit, zoals 120-grams, 180-grams enz.)  te gebruiken wanneer je ScrapbookScrapbook.com plaatjes print om uit te knippen, zoals pagina titels enz. Inkjet papier heeft gradaties voor witheid/helderheid met nummers zoals 82, 87, 92… Hoe hoger het nummer, hoe helderder je kleuren zullen uitkomen. Het zwaardere papier zal niet vervormen door het vocht in de inkt en is veel makkelijker te knippen met scherpe, rechte lijnen.

Print out our web pages that show the small images of the pages in each set, put them in a binder, and then when you need a certain type image, you can flip thru the binder and see what set contains a design you can use.

Print onze webpagina's uit met de kleine plaatjes van de bladzijden in elke set en doe die in een multomap; wanneer je dan een bepaald soort plaatje nodig hebt, kan je door je map bladeren om te zien welke set een ontwerp heeft dat je nodig hebt.


printbare knutselpagina's te downloaden
What is CROPPING?archiveerbare materialen
Wat is CROPPEN?

howtophotocrops.gif


Cropping a photo is simply cutting off the boring, messy, or distracting parts of a photo. Generally photos look best with straight sides and clean edges, like a square or rectangle. There are times when an oval or a circle shape is a great choice. You can also cut along the edges of an object or person and remove the background altogether. Or cut a portion of the object out leaving the rest of the photo intact. This can result in sort of a jack-in-the-box effect. It really is important to use a tool to help you cut your straight sided photos in perfect 90 degree angles. There are numerous small inexpensive paper cutters to do this job. Cutting a photo with fancy edged scissors is usually not a great idea. It looks best to cut the photo with smooth edges and use the fancy scissors on a colored paper mat around the photo.

Een foto croppen is gewoon de saaie, slordige of afleidende delen van een foto afknippen. Over het algemeen zien foto's er het beste uit met strakke, rechte lijnen, zoals een vierkant of een rechthoek. Soms is een cirkel of ovaal een heel goede keuze. Je kunt ook vlak om een persoon, dier of ding knippen en de achtergrond helemaal weglaten. Of knip een deel van de foto uit en laat de rest intact. Dit kan een soort duveltje uit een doosje effect opleveren. Het is heel belangrijk om een stuk gereedschap te gebruiken om je te helpen je rechtzijdige foto's in perfecte 90° hoeken te knippen. Er zijn talloze kleine, goedkope papiersnijders om dit klusje te klaren. Een foto knippen met een figuurschaar is vaak geen goed idee. Het staat meestal mooier om de foto zelf recht te knippen of te snijden en de figuurschaar te gebruiken om de mat te knippen.Why MATTE the photos?
Waarom foto's MATTEN?

 foto's te matten.

By having a narrow edge of colored paper around the outside edges of your photos, you can compliment a certain color in the photo. This enhances the visual impact of the photo. You can use more than one color matte at a time. You can also off-set a matte in creative ways. Lots of people cut the mat with fancy scissors to give a distinctive cut edge that ties in with the over all design of the page. I usually just glue the photo to the backing paper and trim around the photo freehand leaving about 1/8 inch of paper all around. With a little practice you can do this quickly. If it is a big photo, cutting out the middle of the mat to save or use elsewhere on the scrapbook page and display your photo from behind the matte. Warehouse stores usually sell huge inexpensive packages of acid-free construction paper that are bright colors and handy for matting photos.

Door een smalle rand gekleurd papier om je foto's te maken, kan je een bepaalde kleur uit de foto accentueren. Dit verhoogt het visuele effect van de foto. Je kunt meer dan één gekleurde mat per foto gebruiken. Je kunt de mat laten opvallen op creatieve manieren. Veel mensen gebruiken figuurscharen om de mat een speciale rand te geven, die past bij het gehele ontwerp van je bladzijde. Ik plak de foto meestal gewoon op het achtergrondpapier voor de mat en knip dan uit de losse hand waarbij ik ongeveer 2 mm afstand tot de foto houd. Met wat oefening gaat dit snel. Als het een grote foto is, kan je ook het midden van de mat uitknippen om te bewaren of ergens anders op je layout te gebruiken. Je plakt je foto dan áchter de mat, zodat die een lijstje wordt. Warenhuizen verkopen vaak grote, goedkope pakketten van zuurvrij knutselpapier in heldere kleuren die handig zijn om je foto's te matten.scrapboek informatie
Why use PAGE PROTECTORS?fotoplakkertjes
Waarom "PAGE PROTECTORS"


Generally it is a good idea to slide your finished pages into clear page protectors in your scrapbook.
I like the crystal clear ones much better than the non-glare ones. I find I can use a lot less glue for the various cut papers and attached photos, etc, when I know the page will be in a plastic protector in the scrapbook.


(pagina beschermers) gebruiken?

Het is meestal verstandig om je voltooide pagina's in een transparante plastic hoes te schuiven die je in je scrapboek doet. Ik hou meer van de kristalheldere dan van de niet-glanzende. Ik vind dat ik veel minder lijm hoef te gebruiken voor de verschillende geknipte papieren en opgeplakte foto's enz, als ik weet dat de bladzijde in een beschermhoes zit in het album.scrapboek layout
Should I make my scrapbook layout DIRECTLY in my album ?album maken
Moet ik mijn scrapboek layout DIRECT in mijn album maken?


We find it best to make your scrapbook page layout on a separate piece of background paper that you attach to your scrapbook pages or slide into a page protector in your album. This method allows you to add a page in any place or reorder the pages at any time.

Wij vinden het verstandiger om je scrapboek layout op een apart stuk achtergrond papier te maken dat je later bevestigt aan je scrapboekpagina's of in een beschermhoes in je album stopt. Op die manier kan je altijd een bladzijde toevoegen of je pagina's opnieuw rangschikken.voor het maken van kaarten.
What about GLUE?maken van kaarten.
Hoe zit het met LIJM?


There are all sorts of special glues on the market. You can spend a lot on fancy adhesives. I like plain old acid-free twist up glue sticks. They are inexpensive and available by the dozen at large stores and office supply outlets. Occasionally I will use a small specialized glue applicator like the ones Fiskers makes when I am gluing very small items. Just don't use rubber cement. It turns brown over time. You want to use a glue that will not cause your paper to buckle, so you want a glue with no water in it if possible.

Er zijn heel veel soorten lijm op de markt. Je kunt veel uitgeven aan allerlei speciale lijmsoorten.Ik gebruik graag gewone ouderwetse zuurvrije lijmsticks die je omhoog draait. Ze zijn niet duur en in grootverpakkingen verkrijgbaar bij grotere warenhuizen en kantoorboekhandels. Af en toe gebruik ik een kleine speciale lijmapplicator zoals die door bijvoorbeeld Fiskars worden gemaakt als ik heel kleine dingetjes op wil plakken. Gebruik vooral geen rubber cementlijm; die wordt bruin op den duur. Je moet een lijmsoort gebruiken die er voor zorgt dat je papier niet gaat bobbelen, dus kan je het beste watervrije lijm gebruiken als dat kan.

Note: In climates with very high humidity I'd not use the twist up glue sticks. Recently I had a crafts project where I used this type of glue on the coast (which has almost 100% humidity most of the time) and the glue absorbed moisture and failed--even months after the project was completed. So in areas of high humidity, we recommend glue that is made for scrapbooking if available. Just use a drop or two of plain white glue like Elmer's or school glue.

Let op: in erg vochtige klimaten is het niet raadzaam om de opdraai lijmsticks te gebruiken. Onlangs had ik een knutsel project aan de kust (In het zuiden van de Verenigde Staten, waar de luchtvochtigheid bijna altijd tegen de 100% aan zit) en de lijm absorbeerde het vocht en werkte niet –zelfs maanden nadat het werk af was. Dus, in gebieden met een hoge luchtvochtigheid kan je het beste speciale scrapboeklijm gebruiken, als die te verkrijgen is. Je kunt ook een enkel drupje gewone witte of schoollijm gebruiken.

There are also many double sided sticky tape products made for mounting photographs. These products are ideal for scrapbooking and greeting card making.

Er zijn ook veel soorten dubbelzijdig plakmaterialen, zoals plakband en fotoplakkertjes, om je foto's mee op te plakken. Deze zijn ideaal voor het scrapboeken en voor het maken van kaarten.License & Terms of Use
Vergunning en gebruiksvoorwaardenPlease read for important information regarding how you may use www.ScrapbookScrapbook.com's printable scrapbooking graphics.

Lees dit alsjeblieft met betrekking tot belangrijke informatie over hoe je ScrapbookScrapbook.com's printbare scrapboek tekeningen en grafische materialen mag gebruiken.


All www.ScrapbookScrapbook.com web pages and graphics, with the exception of layout scans emailed to us, were created by or for www.ScrapbookScrapbook.com and are the intellectual property of www.ScrapbookScrapbook.com or their creators, copyright 1998-2007, all rights reserved. Plagiarizing any part of these pages is a violation of U.S. and international copyright law. All rights not expressly granted are reserved.

Alle ScrapbookScrapbook.com webpagina's en grafische materialen, met uitzondering van naar ons toegestuurde scans van layouts, zijn gemaakt door of voor ScrapbookScrapbook.com en zijn het intellectuele eigendom van ScrapbookScrapbook.com of van haar makers, copyright 1998-2007, alle rechten voorbehouden. Het plegen van plagiaat van welk deel ook van deze pagina's is een overtreding van de internationale en Amerikaanse copyrightwetgeving. Alle rechten die niet specifiek zijn toegekend zijn voorbehouden.

By using any www.ScrapbookScrapbook.com graphic you are consenting to be bound by this agreement and are becoming a party to this agreement. For full details and explanations, and if you still have a question after you read everything, email us at lundywilder@gmail.com

Door het gebruik maken van enig ScrapbookScrapbook.com grafisch materiaal stem je in gehouden te zijn aan deze overeenkomst en word je partij in deze overeenkomst. Voor volledige details en uitleg, en ook als je nog vragen hebt nadat je alles gelezen hebt, stuur ons dan een e-mail op het adres lundywilder@gmail.com


ScrapbookScrapbook.com prohibits the use of our printable craft pages under the following circumstances:

ScrapbookScrapbook.com verbietet ausdrücklick den Gebrauch von druckbaren Bastelseiten unter den folgenden Umständen:

 • Permission is specifically NOT granted for these images to be copied, shared, redistributed, or resold in any printed or digital format (including but not limited to CD, DVD, e-cards, printed paper, digital scrapbooking kits, digital collage sheets, web or auction templates, tubes, discussion boards, blogs, free image services, downloads, printed copies). Creating mass produced or commercially printed items; sale of anything created with our graphics with a few exceptions (see details below).

Toestemming is specifiek NIET gegeven om deze afbeeldingen te kopieëren, door te geven aan anderen, opnieuw uit te brengen, of te verkopen in enig geprint of digitaal format (met inbegrip van maar niet beperkt tot CD, DVD, e-kaarten, geprint papier, digitale scrapboek sets, digitale collage bladen, web of veiling templates, beeldbuizen, discussie groepen, blogs, gratis afbeeldingen services, downloads, geprinte kopieën). Het maken van massaal geproduceerde of commercieel geprinte artikelen; verkoop van enige zaak gemaakt met ons grafische werk met een paar uitzonderingen (zie de details hiervoor onderaan).

 • Download does not transfer ownership of the images themselves or any intellectual property rights. None of the graphics or sets may be copied, redistributed, or resold in any form, in whole or in part, without our express written permission.

  Downloaden overdraagt het eigendom van de afbeeldingen zelf of enige intelectuele eigendomsrechten NIET. Geen van de grafische afbeeldingen mag worden gekopieëerd, geredistribueerd of verkocht worden in welke vorm dan ook, als geheel of in gedeeltes, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 • Resale/redistribution of the graphics themselves (on CD, printed papers, templates, downloads, etc.).

  Opnieuw verkopen/distribueren van de grafische werken zelf (op CD, geprint papier, templates, downloads etc.)

 • No items that use our graphics are to be sold on eBay any other auction site,. Do not print and cut apart our graphics for sale on eBay. You may not include our graphics in any package, kit or finished item to sell on eBay. Please report any images with the details to lundywilder@gmail.com of any infringements, a reward will be awarded.

  Artikelen die onze grafische afbeeldingen gebruiken mogen niet worden verkocht op eBay of op enige andere veilingsite. Onze grafische afbeeldingen mag je niet printen en in delen knippen om te verkopen op eBay. Je mag niet een van onze grafische afbeeldingen toevoegen aan enig pakket, set of vervaardigd artikel om te verkopen op eBay. Rapporteer alsjeblieft enige inbreuk hierop met alle afbeeldingen met alle details aan lundywilder@gmail.com ; een beloning zal worden toegekend.

 • Sale of items using our graphics on Cafepress or similar sites is usually not permitted.

  Verkoop van onze grafische afbeeldingen op Cafepress of dergelijke sites is gewoonlijk niet toegestaan.

 • Hotlinking to any images on www.ScrapbookScrapbook.com is illegal as well and is not permitted.

  Een Hotlink maken naar welke afb eelding dan ook op www.ScrapbookScrapbook.com is eveneens illegaal en is niet toegestaan.

 • Permission is NOT hereby granted for mass-production (over 10 copies of any image) or commercial printing. Exceptions: Buyers may use images for their own personal business cards, personal calling cards, or personal stationery, but not for resale.

  Toestemming ordt hierbij niet verleend voor massaproductie (meer dan 10 afdrukken per afbeelding) of commercieel printen. Uitzonderingen: kopers mogen afbeeldingen gebruiken voor hun persoonlijke adres- of visitekaartjes of persoonlijk briefpapier, maar niet om te wederverkopen.

 • No image may be used as a trademark or service mark. No image may be used for unlawful purpose or use.

  Niet een afbeelding mag gebruikt worden als handelskenmerk of servicekenmerk. Niet een afbeelding mag gebruikt worden voor onwettige doelen of gebruik.

Permission to use ScrapbookScrapbook.com's printable scrapbooking graphics is granted under the following circumstances:

Toestemming om ScrapbookScrapbook.com's printbare grafische afbeeldingen te gebruiken is onder de volgende omstandigheden wel toegestaan:

 • Permission is granted to use graphic images for handmade greeting cards that you make for your own personal use.

  Toestemming wordt gegeven om de materialen te gebruiken voor persoonlijke doeleinden zoals het zelf maken van kaarten voor persoonlijk gebruik.
 • Permission is granted to use graphic images on items for sale such as hand-made greeting cards is granted provided you are selling on a small scale basis (less than 10 of any one design). The following text must be included on the back of each card in a easy to read typeface: "Printed graphics courtesy of www.ScrapbookScrapbook.com".

  Toestemming wordt verleend om zulke zelfgemaakte produkten in uiterst kleine hoeveelheden te verkopen (niet meer dan 10 stuks per ontwerp); de volgende tekst moet dan toegevoegd zijn op de achterkant van de kaart in een duidelijk leesbaar lettertype: "Geprinte tekeningen met dank aan www.ScrapbookScrapbook.com".
 • Permission is granted to use our graphics on things like candy bar wrappers if the following text is included on the back of the wrapper in a font that easily read: "Printed graphics courtesy of www.ScrapbookScrapbook.com".

  Toestemming wordt verleend om onze tekeningen te gebruiken op zaken als snoeppapiertjes als de volgende tekst duidelijk op de achterkant van de verpakking staat: "Geprinte tekeningen met dank aan www.ScrapbookScrapbook.com"
 • Permission is granted to use our graphics by an individual or organization to create a scrapbook or scrapbook pages you may use our graphics as if they were being used for personal use, provided commercially printed copies are not made and sold or distributed.

  Toestemming wordt verleend om onze tekeningen te gebruiken door een individu of organisatie om een scrapboek of scrapboekpagina's te maken als die voor persoonlijk gebruik zijn, mits commercieel afgedrukte kopieën niet worden gemaakt, verkocht of gedistribueerd.
 • Permission is granted to use our graphics for use as a website background on your personal website the site must contain the following statement: “Background Courtesy of www.ScrapbookScrapbook.com, Print Your Own Free Scrapbook Supplies” and a link to http://www.ScrapbookScrapbook.com on each page that contains a ScrapbookScrapbook.com image.

  Toestemming wordt verleend om onze tekeningen te gebruiken als de achtergrond voor een website op je persoonlijke website. Deze site moet het volgende duidelijk leesbaar bevatten: "Achtergrond met dank aan www.ScrapbookScrapbook.com", Print Your Own Free Scrapbook Supplies". En een link naar http:// www.ScrapbookScrapbook.com" op iedere pagina die een tekening of ontwerp van ons bevat. 
 • Teachers may use images for educational purposes within their own institutions, but not for resale or widespread distribution.
  Leerkrachten mogen afbeeldingen gebruiken voor onderwijskundige doeleinden binnen hun eigen instelling, maar niet voor herverkoop of wijdverbreide distributie.

 • Commercial License: If you wish to do any commercial printing or use any image more than 10 times on any item for sale or distribution, you must contact ScrapbookScrapbook.com to discuss the purchase of a commercial licensed collection or image.

  Commerciële vergunning: mocht je van plan zijn om commercieel af te drukken of enig onderdeel in oplages groter dan 10 stuks te verkopen of te distribueren, dien je contact op je nemen met www.ScrapbookScrapbook.com om de aankoop van een commercieel toegestane collectie of afbeelding te bespreken.

  Any person or entity violating the terms of agreement herein will be subject to legal action to the fullest extent of the law.

  Elk persoon of rechtspersoon die de hier genoemde gebruiksvoorwaarden overtreedt zal onderworpen kunnen worden aan wettelijke maatregelen volgens de volledige betekenis van de wet.

Home -- Layouts -- All Our Sets -- Greeting Cards -- Exporting Graphics

HomeLayoutsAl onze setsKaartenExporteren van afbeeldingen
-----------------------

 

 

Please use this Amazon link to start ALL your Amazon purchases:

AMAZON SHOPPING
It helps us stay free ! We get a tiny commission if you start your search here.

And another great option is for a one-time or monthly donation !

PAYPAL
 


www.ScrapbookScrapbook.com
Copyright 1998-2020  22 Years !!!
All Rights Reserved - Terms of Usage

Privacy Policy         Support our Site !